top of page

FÖRVALTNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR & FASTIGHETER

Är ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare intresserade av samarbete med AB Rådstornet? Läs nedan vad vi kan erbjuda. Kontakta oss gärna för dialog och eventuell offert.

AB Rådstornet levererar ekonomisk och teknisk förvaltning för 20-tal både mindre och större bostadsrättsföreningar. Därutöver är vi förvaltare av ytterligare omkring 20 fastigheter som ägs av bolag, stiftelser eller privat. Våra förvaltade fastigheter är belägna både i  Stockholms innerstad samt i närförort. För många av våra kunder håller vi också fastighetsskötsel.

Den ekonomiska förvaltningen innefattar allt som berör ekonomin såsom avisering av hyror och avgifter, leverantörsfakturahantering, bokföring, bokslut och årsredovisning men även styrelsenära uppgifter såsom prognostisering, budgetering och likvidplanering.

Vi hjälper föreningar att hålla aktuella medlems och pantregister. Vi hanterar fastighetsägarens arvodesutbetalningar, skatter och kontrolluppgifter samt är rådgivare och bollplank för styrelsen i frågor som berör ekonomistyrning.

Hos Rådstornet kan du alltid vara förvissad om att ekonomin för ditt bolag eller föreningen hanteras med hög kompetens och effektivitet. Vi ser alltid till att du som kund har en kontaktperson hos oss som är väl insatt och förstår föreningens eller bolagets behov. Dessutom har vi ett flertal samarbetspartners inom alla förekommande områden som kan beröra en fastighetsägare och förenings behov.

Vi jobbar med aktiv fastighetsförvaltning och styrning mot de mål som du i egenskap av kund och fastighetsägare och vi tillsammans, har satt upp för fastighetens värdetillväxt och avkastning och är stöd i den långsiktiga planeringen för fastighetens underhållsbehov.

Den tekniska förvaltningen innefattar bl.a.

  • Kundservice för hyresgäster och entreprenörer

  • Kontakt med myndigheter

  • Administration kring lägenhetsuthyrning och lokaluthyrning

  • Upprätthålla och vidmakthålla erforderliga leverantörs- och entreprenadavtal

  • Upprätta budget för fastighetsunderhåll

  • Tillfälliga myndighetskrav såsom t.ex. Energideklaration för fastigheter

  • Brandskydd

  • Besiktningar

  • Hjälp med skadeärenden och upphandling.

Fastighetsskötsel innebär löpande tillsyn av hela fastigheten med rondering veckovis eller efter överenskommelse. Vid fynd av fel och brister åtgärdas dessa eller beställs av lämplig reparatör.

Fastighetsskötaren tillser att all tekning i fastigheten fungerar tillfredsställande såsom värme- och ventilationssystem för att säkerställa optimal energiförbrukning.

Skötseln innefattar felanmälan för allmänna utrymmen i fastigheten samt för bostäder och lokaler.

För vissa förvaltade fastigheter har vi för fastighetsskötsel en väl betrodd och erfaren samarbetspartner för att täcka större kunders behov. Samarbetet har vi med framgång haft sedan 90- talet.

bottom of page